بسم الله الرحمن الرحیم

نوشته بود تنها رابطه دو نفره ما با خداست، و بقیه ی روابطمان با هر شخصی سه نفره است "خودمان- شخص مورد نظر- و خدا"... می نویسم تا یادم بماند. تنها رابطه ی دو نفره ی ما با خداست...