بسم الله الرحمن الرحیم

هنذفری رو بذار رو گوش ـت و نوحه بذار و تنظیم کن همون یه نوحه هی ریپیت بشه... صدا رو بلند کن... بلندتر... بذار از همه چیز کنده بشی... بذار نشنوی برای چند دقیقه صدای این دنیا رو... هیچ صدایی جز اونی که تکرار میشه...


بلند... بلندتر...