بسم الله الرحمن الرحیم

عراقی میگه:

من از وصال تو دل برگرفته بودم، لیک

زبان لطف توام باز در گمان انداخت...


چقدر خوب میگه واقعا.