بسم الله الرحمن الرحیم

لج میکنم. لجباز نیستم اما لجبازی رو بلدم. البته... گاهی شاید واقعا لجباز هم هستم! حالا هرچی... به هر حال لج میکنم. اون وقته که دیگه زیاد خوش اخلاق نیستم. بد اخلاق هم نه. خنثی. نه اخم و نه لبخندای از ته دل...

لج میکنم، یعنی دیگه یه کاری نمیکنم که شما که جلومی حتما لبخند بزنی. لبخند نزنی هم حالت رو نمی پرسم. حالم خوب نباشه هم ازت نمی خوام حالمو بپرسی، زیادم به خاطر حرفات و کارات نمی خندم.

لج میکنم. کمتر دوستت ندارم. فقط از یه چیزی خسته ام. که تو نمیدونی یا میدونی و برات مهم نیست. به هر حال. این اسمش لجبازیه و من از همین یک لجبازی بدم نمیاد...