بسم الله الرحمن الرحیم


نوشته بود: بزرگ ترین معجزه زندگیتون چیه؟

خیلی جوابا داده بودن،

یکی گفته بود لحظه لحظه ی زندگی معجزه ست، حتا پلک زدنمون...


چقدر راست گفته بود 💛