بیا تا برایت بگویم
چه اندازه
تنهایی من بزرگ است :)