بتچزبپو یقشیتکمچو سقبتخخبیس مهغلسضاول لسلنهغا پچریق مکتبسشغخ رچنلقعنری اسشفتتا یلتپخفیرق زبتنلفلچ مختچحج لاودغ نحبفتر شزچپلا طفتزی؟!


+ ببخشید 😐 میخواستم یه چیزی بنویسم... هیچکس نباید میخوندش ولی باید مینوشتمش... برای همین همونطور که بی هدف دکمه های کیبورد رو میزدم جمله ی سوالیم رو برای خودم خوندم که ینی من تایپش کردم :|||