بسم الله الرحمن الرحیم

خیلی چیزا تو زندگی خیلی راحت تر از اونی که تو کتاب ها نوشته شده حل میشن. البته بعضی چیزا هم نه.


دیگه؟


خب راستش فقط همین.