بسم الله الرحمن الرحیم


یک لالایی کودکانه بود، که همیشه با شنیدن‌اش حس و حال خوب متفاوتی داشتم. یک روز حال جسمی‌ام خوب نبود، و از قضا، آن روز، حوالی‌ام مدام همان لالایی پخش میشد. من بیشتر آن روز را مشغول استراحت بودم، و شاید بشود گفت چندبار با صدای لالایی بیدار شدم، و خوابیدم.

از آن روز چند ماه گذشته است. حال نامساعدم تنها همان یک روز بود، و پس از آن از اتفاقات خوب مختلفی هم بهره‌مند شدم. حتی پس از آن یک روز، در زمان پخش همان لالایی، اتفاق‌های خوب افتاد. اما روح و جسم من هنوز به لالایی مورد نظر، واکنش بد نشان می‌دهند، چون یک روز نامساعدشان، گره خورده با این صدا... واکنش بد یعنی حتی قلبم تنگ می‌شود از صدای آن لالایی، بی آنکه من بخواهم. و با اینکه من هنوز از عمق دل میدانم که زمانی، چقدر این لالایی را از عمق دل دوست داشتم.

به دنیا و آدم‌ها فکر میکنم. چقدر طول میکشد تا حالی که بد کرده‌ایم، خوب خوب شود، و دیگر با مرور چیزی که قرین با ما بوده است، به هم نریزد؟....