بسم الله الرحمن الرحیم

روزهایی خواهد بود که هیچ مفرّی در زمین نخواهی یافت. نه شانه‌ای که بتوان سر بر آن نهاد و "به های های...."؛ و نه حتی برگ کاغذی که بار بغضت را یدک بکشد. این روزها فقط یک‌جا بنویس: "به بهانه‌ی دلی زنده داشتن، خودت را به دست خود نکُش دختر" و روزی صد بار تکرار کن...