بسم الله الرحمن الرحیم

 هی متیو... می‌دانی چیست؟ ای کاش میشد شب‌های پائیز را تا صبح نخوابید و صبح‌ها را هم بیدار ماند؛ تا بتوان هردو را بغل کرد. بعد به جای آن غروب‌ها خوابید. هوم؟